اگر روی سوالی کلیک شد، جواب اون سوال به این شکل نشون داده بشه. با فونتی به همون اندازه، ولی اط تایپ مدیوم. خط هم به زیر سوال منتقل میشه.

اگر روی سوالی کلیک شد، جواب اون سوال به این شکل نشون داده بشه. با فونتی به همون اندازه، ولی اط تایپ مدیوم. خط هم به زیر سوال منتقل میشه.

اگر روی سوالی کلیک شد، جواب اون سوال به این شکل نشون داده بشه. با فونتی به همون اندازه، ولی اط تایپ مدیوم. خط هم به زیر سوال منتقل میشه.

اگر روی سوالی کلیک شد، جواب اون سوال به این شکل نشون داده بشه. با فونتی به همون اندازه، ولی اط تایپ مدیوم. خط هم به زیر سوال منتقل میشه.