تهران

شعبه مرکزی لطیفی اسپرت

021-66978909

021-66978910

LatifiSport

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 19:00 پنجشنبه:  9:00 – 17:00

رشت

شعبه رشت لطیفی اسپرت

013-32122959

013-32111810

LatifiSport.Rasht

 

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 21:00 پنجشنبه:  9:00 – 20:00

کرج

09125667306

026-34209264

LatifiSport.Karaj

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 21:00 پنجشنبه:  9:00 – 20:00

شيراز

071-36361496

071-36361493

LatifiSport.Shiraz

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 21:00 پنجشنبه:  9:00 – 20:00

نور

0911-1206194

011-44522198

LatifiSport.Nour

 

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 21:00 پنجشنبه:  9:00 – 20:00

اهواز

09160555572

 

09160555572

 

LatifiSport.Ahvaz

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 21:00 پنجشنبه:  9:00 – 20:00

تبريز

09143909599

041-33103230

LatifiSport.Tabriz

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 21:00 پنجشنبه:  9:00 – 20:00

دفتر مرکزی

026-32777197

026-32777197

LatifiSport

شنبه تا چهارشنبه: 8:00 – 17:00

خدمات

02634417841

02634485612

LatifiSport

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 – 17:00 پنجشنبه:  9:00 – 14:00